🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy


Visie

Huisartsenpraktijk de Muntel is een sociale, betrokken, laagdrempelige, kleinschalige huisartsenvoorziening waar alle patiënten uit de directe omgeving welkom zijn. Samen met de patiënt werken wij aan zijn/haar gezondheid en welzijn waarbij wij ook aandacht hebben voor het voorkómen van ziektes.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij jouw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij jouw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en thuiszorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en als je daar toestemming voor hebt gegeven. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Na deze termijn (20 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij jouw gegevens verwijderen.

Kwaliteitskeurmerk
Wij voldoen aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). We zijn blij dit kwaliteitskeurmerk voor huisartsen te mogen dragen. Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. Wij streven elke dag naar goede, verantwoorde zorg en tevreden patiënten. Onze praktijk zal jaarlijks opnieuw worden gecheckt, om te controleren of we nog aan alle voorwaarden voldoen en blijven werken aan verbeteringen in onze zorgverlening.